ปี 2552
ปี 2552
4 มกราคม 2552<br />เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 1030 บาท<br />กรองน้ำมันเครื่อง 150 บาท<br />หัวเทียน 4 หัว 220 บาท<br />ค่าแรง 50 บาท<br />
000914 amichetti mi hanno visitato