Service ต่างจังหวัด 07-Nov-2004 1:53 PM
อู่รายชื่อที่แสดงอยู่ในนี้ทางผู้จัดเพียงแค่รวบรวมเท่านั้น
มิได้หมายความว่าจะเป็นอู่ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม
 

ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ

ภาคกลาง
สาขาและตัวแทนจำหน่ายเปอโยต์
ชัยนาท บ. บี เอ็ม คาร์เซ็นเตอร์ จก. (056)
421-252-3
นครสวรรค์ บ. บี เอ็ม คาร์เซ็นเตอร์ จก. (056)
325-012-4
นครปฐม ออโตโมบิซ (034)
220-482-5
ราชบุรี บ. แสงเจริญ ออโต้เซลส์ จก. (032)
375-293-5
สระบุรี บ. สระบุรี ทวีมอเตอร์ จก. (036)
223-212-5
ศูนย์บริการเปอโยต์
นครปฐม ออโตโมบิซ (034)
220-482-5
ราชบุรี บ. แสงเจริญ ออโต้เซลส์ จก. (032)
375-293-5
สุพรรณบุรี บ. สุพรรณเจริญกิจ ยนตรการ จก. (035)
546-937-8
สระบุรี บ. สระบุรี ทวีมอเตอร์ จก. (036)
223-212-5
ชัยนาท บ. บี เอ็ม คาร์เซ็นเตอร์ จก. (056)
421-252-3
นครสวรรค์ บ. บี เอ็ม คาร์เซ็นเตอร์ จก. (056)
325-012-4
ต่อ
19,20,21
ลพบุรี หจก. ทวีมอเตอร์ลพบุรี (036)
411-034
411-820
412-166
กาญจนบุรี บ. แสงเจริญออโต้เซลส์ จก.

(034)
511-889
ภาคตะวันออก
สาขาและตัวแทนจำหน่ายเปอโยต์
จันทบุรี บ. วโรทัย มอเตอร์ จก. (039)
343-260-4
(039)
322-160-3
ชลบุรี บ. ยนตรกิจ จก. (038)
783-180-4
ระยอง บ. วโรทัย มอเตอร์ จก. (038)
807-096-9
ศูนย์บริการเปอโยต์
ชลบุรี ยนตรกิจ เซอร์วิส (038)
783-180-4
ระยอง วโรทัยมอเตอร์ (038)
807-863-4
807-096-9
ต่อ
25
จันทร์บุรี วโรทัยมอเตอร์ (039)
322-160-3
ภาคเหนือ
สาขาและตัวแทนจำหน่ายเปอโยต์
เชียงใหม่ บ. ยนตรกิจ จก.

(053)
242-619
(053)
246-744-8
แพร่ บ. แพร่ ยนตรการ จก. (054)
511-540
511-560
พิษณุโลก บ. นิธิบูรณ์ ยนตรการ จก. (055)
259-107
(055)
241-344
ลำปาง บ. คิมยูโรคาร์ จก. (054)
282-347-9
ศูนย์บริการเปอโยต์
เชียงใหม่ บ. ยนตรกิจ จก.

(053)
246-744-8
เชียงราย บ. สุทธนา ออโต้เซลส์ จก. (053)
700-314-6
พิษณุโลก บ. นิธิบูรณ์ ยนตรการ จก. (055)
241-555
(055)
241-344
ลำปาง บ. คิมยูโรคาร์ จก. (054)
282-347-9
แพร่ บ. แพร่ ยนตรการ จก. (054)
511-540
511-560
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาและตัวแทนจำหน่ายเปอโยต์
ขอนแก่น บ. ขอนแก่น แสงทอง (1989) จก. (043)
243-600-4
นครราชสีมา หจก. วิโรจน์ยนต์ (044)
261-915-7
(044)
263-270-1
อุดรธานี บ. วีเอ็น มอเตอร์ จก. (042)
340-131-3
อุบลราชธานี หจก. อุบลยานยนต์ (045)
262-457-9
ศูนย์บริการเปอโยต์
ขอนแก่น บ. ขอนแก่น แสงทอง (1989) จก. (043)
243-600-3
ต่อ
21
นครราชสีมา ยนตรกิจ เซอร์วิส จก. (044)
261-915-7
อุดรธานี บ. วีเอ็น มอเตอร์ จก. (042)
340-131-3
ุอุบลราชธานี หจก. อุบลยานยนต์ (045)
262-457-9
สกลนคร ศรีสกล ยนตรการ (042)
714-661-3
ภาคใต้
สาขาและตัวแทนจำหน่ายเปอโยต์
นครศรีธรรมราช บ. อิมเมจ ออโตโมบิลส์ จก. (075)
347-044-5
(075)
321-537-8
ภูเก็ต บ. เมืองใหม่ยนตรการ จก. (076)
224-864-5
สงขลา หจก. โรจนะ ออโต้เซลส์ (074)
238-088
(074)
234-281
ศูนย์บริการเปอโยต์
สุราษฎร์ธานี หจก. สุราษฎร์ ยนตรการ (077)
284-061-2
สงขลา ยูโรเปี้ยนเซอร์วิส (074)
233-617
234-266
238-088
ภูเก็ต เมืองใหม่ยนตรการ (076)
212-262
224-864-5
นครศรีธรรมราช อิมเมจ ออโตโมบิลส์ (075)
321-538